Το αμάρτημα της μητρός μου, Ποιος ήταν ο φονεύς του αδελφού μου, Το μόνον της ζωής του ταξείδιον