Nihon Kindai shi no hatten katei no kenkyū. Yosano Akiko, Ishikawa Takuboku, Hagiwara Sakutarō o chūshin ni