Heterozygous thalassemia as- sociated with primary thrmbocythemia.