Siracusa 1880-2000. Città, storia, piani - Schede disegni n.46