La chiesa abbaziale di Saint-Georges de Boscherville in un carnet di Fernand de Dartein