Two rare neurocutaneous syndromes: Wyburn Mason and Proteus