Γ. Βιζυηνός, Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλέα. Μια σημασιακή ανάλυση