α‑Hexylcinnamaldehyde Inhibits the Genotoxicity of Environmental Pollutants in the Bacterial Reverse Mutation Assay.