Polonia centro e confine d’Europa: il ruolo delle aree urbane nel processo d’integrazione / Polska, centrum i granicą Europy - rola przestrzeni miejskiej w procesie integracji. Przestrzeń komunikacyjna