The low energy proton-neutron elastic scattaring studied via the 2H(p,pn)p quasi- free three body reaction