Una risposta a Gemma: Libertà di coscienza e solidarietà