Kant’s Political Legacy. Replies to Pinzani, Consani, Tonetto, Dos Santos, Barbieri, Dutra, Faggion, Klein