A case of skeletal anomaly in Aphanius fasciatus Nardo (Teleostei, Cyprinodontidae)