Sixth European Neuroifbormatosis Meeting: Satellite Symposium: "European Task Force on Neurofibromatosis", Rotterdam, 5-7 September 1996: Atypical forms of neuroifbromatosis